Příručka pro psaní prací
Příručka pro psaní prací
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Jak psát seminární práci?

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

• Jasně vymezte problém/cíl: úvod

• Diskuse založená na kritické analýze dosavadního výzkumu: tělo práce

• Shrnutí, které zároveň obsahuje vaše vlastní argumenty podložené závěry výzkumu: závěr


VÝBĚR TÉMATU

• Jaký je výzkumný problém? Jaká zajímavá otázka se k němu váže?

• Jaké jsou cíle výzkumu? Máte nějakou tezi, pro kterou budu argumentovat?

• Jakým způsobem bude veden výzkum? Jak mohu ověřit nebo posílit svoji argumentaci?

• Možný název?

• S kým můžete své téma konzultovat?

• Dokážete najít dost empirického materiálu, abyste svůj výzkum mohli uskutečnit? (Např. zkoumání úrovně vzdělání členů Al-Kaidy se může stát ošidným, protože může být složité sehnat dostačující vzorek členů Al-Kaidy.)

• Je už vaše téma v akademické literatuře zpracované?


Zvažte, jaký druh výzkumu vám vyhovuje nejvíc: jde vám lépe práce s teoretickými rámci, systematická analýza dostupných dat, nebo sběr informací pro výzkum, který již byl proveden dříve? Na základě této úvahy bude váš výzkum:

- inventivní

- shrnující

- rutinní


FORMÁLNÍ POŽADAVKY

Každá seminární práce by měla mít úvodní stránku, která obsahuje:

o jméno autora

o název práce

o zařazení autora (Katedra amerických studií)

o ročník studia (např. 1. ročník)

o datum odevzdání práce


• Jméno autora a název práce může být obsaženo v záhlaví každé stránky.

• Technické požadavky: jedna strana A4 se rovná přibližně 1800 znakům (včetně mezer).

• Všechny stránky (kromě úvodní) musí být očíslované.

• Listy musí být spojené sešívačkou.

• Každá seminární práce musí obsahovat poznámky pod čarou nebo na konci práce.

• Každá seminární práce musí obsahovat seznam použité literatury (bibliografii) – seznam může být rozdělen do několika sekcí (primární/sekundární dokumenty), seznam by měl být seřazen podle abecedy podle příjmení autora. Více podrobností najdete níže v sekci Psaní seznamu použité literatury.


Seminární práce může dále obsahovat:

o Přílohu

o Seznam používaných zkratek

o Tabulky

o Grafy

o Obrázky


STRUČNÝ ÚVOD DO CITACÍ

Existuje mnoho způsobů, jak psát bibliografické citace. Pokud píšete článek pro konkrétní periodikum, ověřte si, jaký způsob citací je předepsán vydavatelem.


Zde najdete pokyny pro psaní citací některých českých periodik:

Mezinárodní vztahy:

Sociologický časopis:


Základní informace naleznete na následujících stránkách:

1. česká citační norma

2. americká citační norma: Chicago Manual of Style


EXISTUJE MNOHO ZPŮSOBŮ, JAK CITOVAT.

U nás pracujeme s Chicago Manual of Style. Pokud však upřednostňujete jiný styl citací, nejdůležitější je být konzistentní, celou dobu citovat podle jedné citační normy.


JAK NAPSAT BIBLIOGRAFICKOU CITACI DO POZNÁMEK POD ČAROU/NA KONCI PRÁCE

Každá bibliografická citace v poznámce pod čarou/na konci MUSÍ končit TEČKOU a MUSÍ obsahovat následující prvky:


MONOGRAFIE

1. jméno autora/autorů/editorů – běžný je formát „jméno, příjmení“ (formát „příjmení, jméno“ je také možný)

2. celý název publikace v kurzívě

3. nakladatelství

4. místo, kde byla publikace vydána

5. rok vydání

6. pořadí vydání (pokud se jedná o první vydání, nemusí to být obvykle zmíněno)

7. strana/strany, ze kterých citujete

8. V případě elektronicky dostupné publikace odkaz bez hyperlinku a v závorce datum, kdy jste naposledy obsah stáhli (formát pro Velkou Británii: 27 May 2001, formát pro Spojené státy: May 27, 2001)


Příklady:

Barack Obama, The Audacity of Hope (Edinburgh: Canongate, 2007), 262.

Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 104–7.


Kniha dostupná online:

Michael D. Swaine: Interpreting China’s Grand Strategy (Washington: Rand Corporation, 2000), 100, http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1121/mr1121.ch4.pdf (accessed May 4, 2009).


EDITOVANÝ SVAZEK

1. jméno autora kapitoly – běžný je formát „jméno, příjmení“ (formát „příjmení, jméno“ je také možný)

2. název kapitoly v uvozovkách

3. jméno editory

4. název publikace v kurzívě

5. nakladatelství

6. místo, kde byla publikace vydána

7. rok vydání

8. strana/strany, ze kterých citujete


Příklady:

Andrew Wiese, “The House I Live In: Race, Class, and African American Suburban Dreams in the Postwar United States,” in The New Suburban History, eds. Kevin M. Kruse and Thomas J. Sugrue (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 101–2.

Joseph Bornham (ed.), Business and Philosophy in Contemporary Cowshed (Fitchburg, MA, Southern Flatus Press, 2005), 101.


ČLÁNEK Z ODBORNÉHO ČASOPISU

1. jméno autora - běžný je formát „jméno, příjmení“ (formát „příjmení, jméno“ je také možný)

2. název článku v uvozovkách

3. název časopisu v kurzívě

4. ročník

5. číslo

6. rok vydání (v závorce)

7. rozsah stran

8. V případě elektronicky dostupného článku odkaz bez hyperlinku a v závorce datum, kdy jste naposledy obsah stáhli (formát pro Velkou Británii: 27 May 2001, formát pro Spojené státy: May 27, 2001)


Příklady:

Smith, John Maynard, “The Origin of Altruism.” Nature 393 (1998): 639.

Chan Yul Yoo, “North Korea’s Resurgence and China’s Rise: Implications for the Future of Northeast Asian Security.” East Asia25 (2008): 297.


Článek dostupný online:

Eugene Gholz, “The Strait Dope. Why Iran Can’t Cut Off Your Oil." Foreign Policy , September/October 2009, http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/08/12/the_strait_dope (accessed September 29, 2009).


ČLÁNEK Z NOVIN

1. jméno autora - běžný je formát „jméno, příjmení“ (formát „příjmení, jméno“ je také možný)

2. název článku v uvozovkách

3. název novin v kurzívě

4. datum vydání

5. strana

6. V případě elektronicky dostupného článku odkaz bez hyperlinku a v závorce datum, kdy jste naposledy obsah stáhli (formát pro Velkou Británii: 27 May 2001, formát pro Spojené státy: May 27, 2001)


Příklady:

David Leonhardt, “Victory: Obama Gets His Health Care Plan.” Washington Post, July 13, 2009, p. A1.

Glenn Kessler: “For Obama, Focus Shifts From Engagement to Pursuit of Concerted, Tough Measures.” Washington Post,September 25, 2009, http: www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/25/AR2009092502227.html (accessed September 25, 2009).


ELEKTRONICKÝ DOKUMENT

Je nezbytné dokument co nejspecifičtěji identifikovat: popište, co na stránce je, vložte plnou webovou adresu. Dejte si pozor, abyste odstranili hyperlink.


Příklad:

Statement by Senator John McCain on the Passing of Sen. Edward M. Kennedy. http://mccain.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressOffice.PressReleases&ContentRecord_id=56f33830-0a39-2763-94bb-6ba0038b55f9 (accessed August 27, 2009).


OPAKOVANÁ CITACE:

První citace - plná:

Barack Obama, The Audacity of Hope (Edinburgh: Canongate, 2007), 262.


První opakování citace:

Barack Obama, The Audacity of Hope, 262.


NEBO – pokud ve své práci využíváte pouze JEDNU knihu daného autora

Barack Obama, op. cit., 262.


Všechny další za sebou jdoucí citace (tj. dvě po sobě následující citace odkazují na tutéž knihu):

Ibidem, 266.

NEBO

Ibid., 266.


Jakákoli další citace, která nenásleduje bezprostředně po jiné stejné  (knihy, kterou už jste citovali v dřívější části práce):

Barack Obama, The Audacity of Hope, 262.


NEBO – pokud ve své práci využíváte pouze JEDNU knihu daného autora

Barack Obama, op.cit., 262.


Aby se předešlo zmatkům, provádí se zkracování bibliografických citací obvykle v úplně poslední fázi psaní, když jste si jisti, že se žádné části textu již nebudou měnit.


JAK NAPSAT BIBLIOGRAFICKOU CITACI DO SEZNAMU ZDROJŮ (BIBLIOGRAFIE)

Bibliografický záznam musí obsahovat následující:


1. jméno autora/autorů/editorů – ve formátu „příjmení, jméno“ (nezapomeňte, seznam je abecedně řazen)

2. plný název publikace v kurzívě

3. nakladatelství

4. místo, kde byla publikace vydána

5. rok vydání

6. pořadí vydání (pokud se jedná o první vydání, nemusí to být obvykle zmíněno)


- pokud odkazujete na knihu, neuvádějte stranu, ze které jste citovali

Woodward, Bob. The War Within. A Secret White House History 2006-2008 (New York: Pocket Books, 2008).


NE! Woodward, Bob. The War Within. A Secret White House History 2006-2008 (New York: Pocket Books, 2008), 33.


- pokud odkazujete na článek z periodika, neuvádějte stranu, ze které jste citovali, ale MUSÍTE uvést celkový rozsah stran, kde se článek nalézá

Smith, John Maynard. “The Origin of Altruism.” Nature 393 (1998): 639-40.


Příklady:

o Primární dokumenty:

Letter From the Ambassador to Yugoslavia (Rankin) to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Robertson).January 23, 1958. Foreign Relations of the United States. 1958-1960. Volume XIX, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1996.


o Paměti

Kissinger, Henry. The White House Years. (Boston: Random House, 1979).


o Knihy (sekundární dokumenty)

Luňák, Petr. Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri, 1997).


o Články z různých periodik a akademických časopisů – nezapomeňte uvést, na kterých stránkách se článek nachází!

Hurst, Steven. “Myths of Neoconservativism: George W. Bush’s 'Neoconservative' Foreign Policy Revisited.” International Politics, Vol. 43, no. 3 (2005), 75-96.


o Články z novin:

Leonhardt, David. “Victory: Obama Gets His Health Care Plan.” Washington Post, July 13, 2009, A1.


o Internetové zdroje

Statement by Senator John McCain on the Passing of Sen. Edward M. Kennedy. http://mccain.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressOffice.PressReleases&ContentRecord_id=56f33830-0a39-2763-94bb-6ba0038b55f9.


Příručka pro psaní prací

Jak psát seminární práci?

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

• Jasně vymezte problém/cíl: úvod

• Diskuse založená na kritické analýze dosavadního výzkumu: tělo práce

• Shrnutí, které zároveň obsahuje vaše vlastní argumenty podložené závěry výzkumu: závěr


VÝBĚR TÉMATU

• Jaký je výzkumný problém? Jaká zajímavá otázka se k němu váže?

• Jaké jsou cíle výzkumu? Máte nějakou tezi, pro kterou budu argumentovat?

• Jakým způsobem bude veden výzkum? Jak mohu ověřit nebo posílit svoji argumentaci?

• Možný název?

• S kým můžete své téma konzultovat?

• Dokážete najít dost empirického materiálu, abyste svůj výzkum mohli uskutečnit? (Např. zkoumání úrovně vzdělání členů Al-Kaidy se může stát ošidným, protože může být složité sehnat dostačující vzorek členů Al-Kaidy.)

• Je už vaše téma v akademické literatuře zpracované?


Zvažte, jaký druh výzkumu vám vyhovuje nejvíc: jde vám lépe práce s teoretickými rámci, systematická analýza dostupných dat, nebo sběr informací pro výzkum, který již byl proveden dříve? Na základě této úvahy bude váš výzkum:

- inventivní

- shrnující

- rutinní


FORMÁLNÍ POŽADAVKY

Každá seminární práce by měla mít úvodní stránku, která obsahuje:

o jméno autora

o název práce

o zařazení autora (Katedra amerických studií)

o ročník studia (např. 1. ročník)

o datum odevzdání práce


• Jméno autora a název práce může být obsaženo v záhlaví každé stránky.

• Technické požadavky: jedna strana A4 se rovná přibližně 1800 znakům (včetně mezer).

• Všechny stránky (kromě úvodní) musí být očíslované.

• Listy musí být spojené sešívačkou.

• Každá seminární práce musí obsahovat poznámky pod čarou nebo na konci práce.

• Každá seminární práce musí obsahovat seznam použité literatury (bibliografii) – seznam může být rozdělen do několika sekcí (primární/sekundární dokumenty), seznam by měl být seřazen podle abecedy podle příjmení autora. Více podrobností najdete níže v sekci Psaní seznamu použité literatury.


Seminární práce může dále obsahovat:

o Přílohu

o Seznam používaných zkratek

o Tabulky

o Grafy

o Obrázky


STRUČNÝ ÚVOD DO CITACÍ

Existuje mnoho způsobů, jak psát bibliografické citace. Pokud píšete článek pro konkrétní periodikum, ověřte si, jaký způsob citací je předepsán vydavatelem.


Zde najdete pokyny pro psaní citací některých českých periodik:

Mezinárodní vztahy:

Sociologický časopis:


Základní informace naleznete na následujících stránkách:

1. česká citační norma

2. americká citační norma: Chicago Manual of Style


EXISTUJE MNOHO ZPŮSOBŮ, JAK CITOVAT.

U nás pracujeme s Chicago Manual of Style. Pokud však upřednostňujete jiný styl citací, nejdůležitější je být konzistentní, celou dobu citovat podle jedné citační normy.


JAK NAPSAT BIBLIOGRAFICKOU CITACI DO POZNÁMEK POD ČAROU/NA KONCI PRÁCE

Každá bibliografická citace v poznámce pod čarou/na konci MUSÍ končit TEČKOU a MUSÍ obsahovat následující prvky:


MONOGRAFIE

1. jméno autora/autorů/editorů – běžný je formát „jméno, příjmení“ (formát „příjmení, jméno“ je také možný)

2. celý název publikace v kurzívě

3. nakladatelství

4. místo, kde byla publikace vydána

5. rok vydání

6. pořadí vydání (pokud se jedná o první vydání, nemusí to být obvykle zmíněno)

7. strana/strany, ze kterých citujete

8. V případě elektronicky dostupné publikace odkaz bez hyperlinku a v závorce datum, kdy jste naposledy obsah stáhli (formát pro Velkou Británii: 27 May 2001, formát pro Spojené státy: May 27, 2001)


Příklady:

Barack Obama, The Audacity of Hope (Edinburgh: Canongate, 2007), 262.

Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 104–7.


Kniha dostupná online:

Michael D. Swaine: Interpreting China’s Grand Strategy (Washington: Rand Corporation, 2000), 100, http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1121/mr1121.ch4.pdf (accessed May 4, 2009).


EDITOVANÝ SVAZEK

1. jméno autora kapitoly – běžný je formát „jméno, příjmení“ (formát „příjmení, jméno“ je také možný)

2. název kapitoly v uvozovkách

3. jméno editory

4. název publikace v kurzívě

5. nakladatelství

6. místo, kde byla publikace vydána

7. rok vydání

8. strana/strany, ze kterých citujete


Příklady:

Andrew Wiese, “The House I Live In: Race, Class, and African American Suburban Dreams in the Postwar United States,” in The New Suburban History, eds. Kevin M. Kruse and Thomas J. Sugrue (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 101–2.

Joseph Bornham (ed.), Business and Philosophy in Contemporary Cowshed (Fitchburg, MA, Southern Flatus Press, 2005), 101.


ČLÁNEK Z ODBORNÉHO ČASOPISU

1. jméno autora - běžný je formát „jméno, příjmení“ (formát „příjmení, jméno“ je také možný)

2. název článku v uvozovkách

3. název časopisu v kurzívě

4. ročník

5. číslo

6. rok vydání (v závorce)

7. rozsah stran

8. V případě elektronicky dostupného článku odkaz bez hyperlinku a v závorce datum, kdy jste naposledy obsah stáhli (formát pro Velkou Británii: 27 May 2001, formát pro Spojené státy: May 27, 2001)


Příklady:

Smith, John Maynard, “The Origin of Altruism.” Nature 393 (1998): 639.

Chan Yul Yoo, “North Korea’s Resurgence and China’s Rise: Implications for the Future of Northeast Asian Security.” East Asia25 (2008): 297.


Článek dostupný online:

Eugene Gholz, “The Strait Dope. Why Iran Can’t Cut Off Your Oil." Foreign Policy , September/October 2009, http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/08/12/the_strait_dope (accessed September 29, 2009).


ČLÁNEK Z NOVIN

1. jméno autora - běžný je formát „jméno, příjmení“ (formát „příjmení, jméno“ je také možný)

2. název článku v uvozovkách

3. název novin v kurzívě

4. datum vydání

5. strana

6. V případě elektronicky dostupného článku odkaz bez hyperlinku a v závorce datum, kdy jste naposledy obsah stáhli (formát pro Velkou Británii: 27 May 2001, formát pro Spojené státy: May 27, 2001)


Příklady:

David Leonhardt, “Victory: Obama Gets His Health Care Plan.” Washington Post, July 13, 2009, p. A1.

Glenn Kessler: “For Obama, Focus Shifts From Engagement to Pursuit of Concerted, Tough Measures.” Washington Post,September 25, 2009, http: www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/25/AR2009092502227.html (accessed September 25, 2009).


ELEKTRONICKÝ DOKUMENT

Je nezbytné dokument co nejspecifičtěji identifikovat: popište, co na stránce je, vložte plnou webovou adresu. Dejte si pozor, abyste odstranili hyperlink.


Příklad:

Statement by Senator John McCain on the Passing of Sen. Edward M. Kennedy. http://mccain.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressOffice.PressReleases&ContentRecord_id=56f33830-0a39-2763-94bb-6ba0038b55f9 (accessed August 27, 2009).


OPAKOVANÁ CITACE:

První citace - plná:

Barack Obama, The Audacity of Hope (Edinburgh: Canongate, 2007), 262.


První opakování citace:

Barack Obama, The Audacity of Hope, 262.


NEBO – pokud ve své práci využíváte pouze JEDNU knihu daného autora

Barack Obama, op. cit., 262.


Všechny další za sebou jdoucí citace (tj. dvě po sobě následující citace odkazují na tutéž knihu):

Ibidem, 266.

NEBO

Ibid., 266.


Jakákoli další citace, která nenásleduje bezprostředně po jiné stejné  (knihy, kterou už jste citovali v dřívější části práce):

Barack Obama, The Audacity of Hope, 262.


NEBO – pokud ve své práci využíváte pouze JEDNU knihu daného autora

Barack Obama, op.cit., 262.


Aby se předešlo zmatkům, provádí se zkracování bibliografických citací obvykle v úplně poslední fázi psaní, když jste si jisti, že se žádné části textu již nebudou měnit.


JAK NAPSAT BIBLIOGRAFICKOU CITACI DO SEZNAMU ZDROJŮ (BIBLIOGRAFIE)

Bibliografický záznam musí obsahovat následující:


1. jméno autora/autorů/editorů – ve formátu „příjmení, jméno“ (nezapomeňte, seznam je abecedně řazen)

2. plný název publikace v kurzívě

3. nakladatelství

4. místo, kde byla publikace vydána

5. rok vydání

6. pořadí vydání (pokud se jedná o první vydání, nemusí to být obvykle zmíněno)


- pokud odkazujete na knihu, neuvádějte stranu, ze které jste citovali

Woodward, Bob. The War Within. A Secret White House History 2006-2008 (New York: Pocket Books, 2008).


NE! Woodward, Bob. The War Within. A Secret White House History 2006-2008 (New York: Pocket Books, 2008), 33.


- pokud odkazujete na článek z periodika, neuvádějte stranu, ze které jste citovali, ale MUSÍTE uvést celkový rozsah stran, kde se článek nalézá

Smith, John Maynard. “The Origin of Altruism.” Nature 393 (1998): 639-40.


Příklady:

o Primární dokumenty:

Letter From the Ambassador to Yugoslavia (Rankin) to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Robertson).January 23, 1958. Foreign Relations of the United States. 1958-1960. Volume XIX, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1996.


o Paměti

Kissinger, Henry. The White House Years. (Boston: Random House, 1979).


o Knihy (sekundární dokumenty)

Luňák, Petr. Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri, 1997).


o Články z různých periodik a akademických časopisů – nezapomeňte uvést, na kterých stránkách se článek nachází!

Hurst, Steven. “Myths of Neoconservativism: George W. Bush’s 'Neoconservative' Foreign Policy Revisited.” International Politics, Vol. 43, no. 3 (2005), 75-96.


o Články z novin:

Leonhardt, David. “Victory: Obama Gets His Health Care Plan.” Washington Post, July 13, 2009, A1.


o Internetové zdroje

Statement by Senator John McCain on the Passing of Sen. Edward M. Kennedy. http://mccain.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressOffice.PressReleases&ContentRecord_id=56f33830-0a39-2763-94bb-6ba0038b55f9.